A系列(書籍用)紙張尺寸表

規格(Spec.) 公釐(mm) 英吋(inch)

4A 1682 x 2378     661/4 x 935/8

2A 1189 x 1682    463/4 x 661/4

A0 841 x 1189       331/8 x 463/4
 
A1 594 x 841         233/8 x 331/8

A2 420 x 594        161/2 x 233/8

A3 297 x 420         113/4 x 161/2

A4 210 x 297          81/4 x 113/4

創作者介紹

[arcofwind] JUST NOW。 不能快轉、不能重來,這就是人蔘。

arcofwind 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()